مسعود قدس

درباره من

دکتر مسعود قدس
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/21)

استنادات

75

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

42

مقالات

20

h-index

4

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Introduction Totally and Partial Connectivity Indices in Neutrosophic graphs with Application in Behavioral Sciences
Neutrosophic Sets and Systems(2020)
^مسعود قدس*, 9811520002
Connectivity index in neutrosophic trees and the algorithm to find its maximum spanning
Neutrosophic Sets and Systems(2020)
^مسعود قدس*, 9811520002
Introduction to Topological Indices in Neutrosophic Graphs
Neutrosophic Sets and Systems(2020)
^مسعود قدس*, 9811520002
Wiener index and applications in the Neutrosophic graphs
Neutrosophic Sets and Systems(2021)
^مسعود قدس*, 9811520002
Some topological indices for Silicon-Carbon Si2C3 – I[p, q] and some inequalities between distance-based and degree-based indices in Silicon-Carbon Si2C3 – I[p, q]
Journal of Information & Optimization Sciences(2021)
^مسعود قدس*, 9811520002
On Banhatti index of some derived graph
Journal of Information & Optimization Sciences(2021)
^مسعود قدس, 9611520003
Investigating neighborhood Gourava indices using Neighborhood M-Polynomial in some drug structures
Communications in Combinatorics, Cryptography & Computer Science (CCCS)(2022)
9711520002, ^مسعود قدس*, فاطمه موحدی
Hyper and multiple f-index of nano star dendrimers
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography(2023)
سیروس قبادی*, ^مسعود قدس, مبینا قربانی ایجاد
M-Polynomials and Topological Indices of Porphyrin-Cored Dendrimers
Chemical Methodologies(2023)
40011623002, ^مسعود قدس*
Analysis of K-Banhatti Polynomials and Calculation of Some Degree Based Indices Using (a, b)-Nirmala Index in Molecular Graph and Line Graph of TUC4C8(S) Nanotube
Chemical Methodologies(2023)
9612520001, ^مسعود قدس*
Examination of Four Antiviral Drugs by Studying Their Polynomials and Topological Indices
Chemical Methodologies(2023)
9612520001, ^مسعود قدس*
Fixed point results for single and multivalued mappings with application in graph theory
Journal of Interdisciplinary Mathematics(2022)
^مسعود قدس*, سیروس قبادی
Computing K Banhatti and K Hyper Banhatti indices of Titania nanotubes TiO2[m, n]
Journal of Information & Optimization Sciences(2023)
9711520002, ^مسعود قدس*
Sombor indices of molecular graphs and some derived graphs of V -phenylenic nanotubes and nanotori
Journal of Prime Research in Mathematics(2023)
9612520001, ^مسعود قدس*
Calculation of Revan topological indices in TiO2[m, n] nanotubes
Journal of Information & Optimization Sciences(2023)
9711520002, ^مسعود قدس*
Calculation of Gourava topological indices in HAC5C6C7[p, q] nanotubes
Journal of Information & Optimization Sciences(2023)
9711520002, ^مسعود قدس*
Introduction to Neutrosophic Restricted SuperHyperGraphs and Neutrosophic Restricted SuperHyperTrees and several of their properties
Neutrosophic Sets and Systems(2022)
^مسعود قدس*, 9811520002, Florentin Smarandache
Topological indices and QSPR analysis of some chemical structures applied for the treatment of heart patients
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY(2024)
40011623002, ^مسعود قدس*
مقایسه بین استدلال تقریبی و روش درونیابی
(2002)
^مسعود قدس
کاربردهای فازی در قوانین « اگر-آنگاه
(2002)
^مسعود قدس
شاخص وینر از دیدگاه ریاضی
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود قدس*, 9611520003
گراف های فولرن جهنده و شاخص وینر آنها
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود قدس, 9611520003
گراف های فولرن قطر کوچک
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود قدس, 9612520001
محاسبه شاخص وینر برای بعضی از گراف ها
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود قدس, 9511316004
کج فهمی در ریاضیات ابتدایی
همایش کشوری دانش موضوعی- تربیتی اموزش ریاضی درابتدائی(2018-02-21)
^مسعود قدس*
A note on the strong semiprime k-subsemimodules
اولین همایش ملی ریاضی و امار(2018-05-10)
^مسعود ذوالفقاری*, ^مسعود قدس
شاخص بانهاتی و خواص آن
چهل و نهمین کنفرانس ریاضی کشور(2018-08-23)
9611520003*, ^مسعود قدس
کران هایی روی شاخص معکوس مجموع ایندگ و ویژگی های ان
چهل و نهمین کنفرانس ریاضی کشور(2018-08-23)
9612520001*, ^مسعود قدس
بررسی شاخص وینر و شاخص وینر اشتاینر برای بعضی از گراف ها
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات و رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
^مسعود قدس, 9611520003
The Intersection of Graph Theory and Probability Method
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
سیده طاهره جلالی, ^مسعود قدس
معرفی شاخص فراموش شده در گراف های فازی
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
^مسعود قدس, 9611520003*, 9811520002
Some Topological Indices in Neutrosophic Graphs
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
^مسعود قدس, 9811520002*, 9611520003
ویژگی های شاخص زاگرب در گراف های فازی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
9711520002*, ^مسعود قدس
محاسبه شاخص وینر و هاراری برای درختان با استفاده از دنباله بخشها
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
9711520002*, ^مسعود قدس
Computing Revan polynomials and Revan indices of copper (I) oxide and copper (II) oxide
ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/6th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2021-11-17)
^مسعود قدس*, 9711520002
Investigating neighborhood Gourava indices using Neighborhood M-Polynomial in some drug structures
هفتمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/7th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2022-11-16)
9711520002, ^مسعود قدس*, فاطمه موحدی
The utility of bisector method of defuzzification for SN reactions
پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران(2008-08-27)
^مسعود قدس, عاطفه جهانشاهی, لیلا مازنی, عباسعلی عربی, ^علی عموزاده
خوشه بندی فازی و کاربردهای آن
کارگاه مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مرکز پژوهشی سیستم های فازی(2007-06-13)
^مسعود قدس, ^محسن طاهریان
شاخص هاي توپولوژيكي در گراف هاي مولكولي
رمضاني طوسي جابر(تاریخ دفاع: 1402/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي شاخص هاي توپولوژيكي در نوتروسوفيك گراف¬ها
رستمي زهرا(تاریخ دفاع: 1402/04/18) ، مقطع : دكتري
حملات رمز نگاري در RSA
شمس ناتري حسين(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم هاي رمزنگاري كليد عموميRSA
عجم فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي از روش هاي آماري در رمز نگاري
حكيمي ويشكائي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخصهاي توپولوژيكي درجه – محور و فاصله- محور روي بعضي گرافها
جوامع ستاره(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
شاخص هاي گرافيكي و كاربرد آن ها
جلالي سيده طاهره(تاریخ دفاع: 1400/12/18) ، مقطع : دكتري
شاخص نارومي كاتاياماي گراف هاي مولكولي
بهرامي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بعضي نتايج در پايايي گراف بر پايه درجه و فاصله
محمدي اسداباد ازاده(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخص هاي توپولوژيك و ساختار گرافها
دوست محمديان اشرف(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخص هاي توپولوژيك روي گراف
ضرغام پور مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخص توپولوژيك فراموش شده
كريمي مجتبي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص منابع براساس مدل تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي خطي چندهدفه
محمدي سمانه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
NCN – انرژي برخي گرافهاي استاندارد
نويد فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رمز نگاری1   (535 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : رمز و کد
ریاضیات گسسته   (738 بار دانلود)
رشته : فنی ومهندسی , گرایش : کامپیوتر نرم افزار وسخت افزار
ریاضیات گسسته   (631 بار دانلود)
رشته : فنی ومهندسی , گرایش : کامپیوترنرم افزار وسخت افزار
محاسبات عددی   (817 بار دانلود)
رشته : فنی ومهندسی , گرایش : فنی
محاسبات عددی   (653 بار دانلود)
رشته : فنی ومهندسی , گرایش : فنی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
محاسبات عددي3/10 (1399/03/21)
گسسته 8-10 3/13 (1399/03/13)
گسسته 8-10 3/12 (1399/03/12)
رياضيات گسسته 8-10 3/6 (1399/03/06)
گسسته 8-10 2/30 (1399/03/05)
رياضيات گسسته 12-10 2/29 (1399/03/05)
رياضيات گسسته 8-10 2/23 (1399/03/05)
رياضيات گسسته 8-10 2/29 (1399/03/05)
رياضيات گسسته 12-10 2/22 (1399/03/05)
رياضيات گسسته 8-10 2/22 (1399/03/05)
رمزنگاري2/14 (1399/03/05)
رمزنگاري2/13 (1399/03/05)
رمزنگاري2/28 (1399/03/05)
رمزنگاري2/27 (1399/03/05)
رمزنگاري2/20 (1399/03/05)
رمزنگاري 3/3 (1399/03/05)
تركيبيات2/31 (1399/03/05)
تركيبيات2/29 (1399/03/05)
تركيبيات2/24 (1399/03/05)
تركيبيات2/23 (1399/03/05)
تركيبيات2/21 (1399/03/05)
تركيبيات2/19 (1399/03/05)
محاسبات عددي2/27 (1399/03/05)
محاسبات عددي2/19 (1399/03/05)
تركيبيات2/17 (1399/02/17)
محاسبات عددي2/13 (1399/02/17)
تركبيات 2/16 (1399/02/16)
تركبيات 2/16 (1399/02/16)
رياضيات گسسته8-10 2/16 (1399/02/16)
تركيبيات 2/15 (1399/02/15)
رياضيات گسسته 10-12 2/15 (1399/02/15)
رياضيات گسسته 8-10 2/15 (1399/02/15)
رمز نگاري2/7 (1399/02/08)
رمزنگاري2/6 (1399/02/08)
محاسبات عددي2/1 (1399/02/08)
جبراني 2/3 (1399/02/08)
تركيبيات2/3 (1399/02/08)
تركيبيات2/2 (1399/02/08)
رياضيات گسسته جلسه ششم 8-10 (1399/02/08)
رمزنگاري2/7 (1399/02/07)
تركيبيات99/2/2 (1399/02/02)
تركيبيات99/2/1 (1399/02/01)
رياضيات گسسته جلسه پنجم 10-12 (1399/02/01)
رياضيات گسسته جلسه پنجم 8-10 (1399/02/01)
رمزنگاري جلسه سوم (1399/01/31)
جلسه سوم محاسبات عددي (1399/01/30)
رياضيات گسسته جلسه چهارم 8-9/5 (1399/01/26)
رياضيات گسسته جلسه سوم ساعت 10-12 (1399/01/25)
رياضيات گسسته جلسه سوم ساعت 8-10 (1399/01/25)
جلسه دوم درس رمزنگاري (1399/01/24)
جلسه اول درس رمزنگاري (1399/01/24)
جلسه اول درس رمزنگاري (1399/01/24)
جلسه دوم محاسبات عددي (1399/01/23)
جلسه سوم تركيبيات (1399/01/21)
رياضيات گسسته جلسه اول 8-10 (1399/01/20)
رياضيات گسسته جلسه اول10- 12 (1399/01/20)
جلسه دوم رياضيات گسسته 8-9 (1399/01/20)
رياضيات گسسته جلسه دوم ساعت 9-10 (1399/01/20)
جلسه اول تركيبيات (1399/01/20)
جلسه دوم تركيبيات (1399/01/20)
جلسه اول محاسبات عددي (1399/01/20)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mghods@semnan.ac.ir
(+98)2331535710

فرم تماس